Home พันธกิจคริสตจักร เยี่ยนเยียนพี่น้อง อ.แกลง จ.ระยอง

พันธกิจเยี่ยมเยียนพี่น้อง…

ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

โรม 15:13


อธิษฐานและสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่ อ.แกลง จ.ระยอง ขอพระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงดุจดังนกอินทรีวัยหนุ่ม….ขอพระเจ้าประทานพระพรเต็มล้นให้กับครอบครัวนี้….

ขอพระเจ้าทรงนำทุกย่างก้าวของชีวิต..
ขอพระองค์สถิตอยู่กับท่านตลอดเวลา…
ขอพระพรมีกับผู้แสวงหาพระองค์…

อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า…อาเมน


เมื่อวันที่ 1/07/2019 ที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.เจมส์ และอาจารย์ ดร.สิ ศิษยาภิบาลและผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง ได้เดินทางเยี่ยมเยียนพี่น้อง คุณบิ๊กและครอบครัว ณ อ.แกลง จ.ระยอง และร่วมสามัคคีธรรมพร้อมอธิษฐาน…

Related Posts

Leave a Comment