เฝ้าเดี่ยว 4/2/19

by abidah

‘และเราจะตั้งหมายสำคัญไว้ท่ามกลางพวกเขา และเราจะส่งผู้รอดตายจากพวกเขาไปยังบรรดาประชาชาติคือไปยังทารชิช พูตและลูด(ผู้เก่งด้านธนู) ไปยังทูบัลและยาวาน ทั้งแผ่นดินชายทะเลที่ไกลออกไป ที่ซึ่งยังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเราหรือเห็นสง่าราศีของเรา แล้วพวกเขาจะประกาศสง่าราศีของเราในบรรดาประชาชาติ และเขาทั้งหลายจะนำพี่น้องทั้งหมดของพวกเจ้าจากทุกประชาชาติมาเป็นธัญบูชาแด่พระยาห์เวห์ โดยม้า โดยรถม้า โดยเกวียนประทุน โดยล่อและโดยอูฐโหนกเดียว นำมายังเยรูซาเล็มภูเขาบริสุทธิ์ของเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “เหมือนอย่างที่คนอิสราเอลนำธัญบูชาใส่ภาชนะสะอาดมายังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ “เพราะว่าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้น จะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไร เชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้น” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “จากวันขึ้นค่ำถึงอีกวันขึ้นค่ำ และจากวันสะบาโตถึงอีกวันสะบาโต มนุษย์ทั้งหมดจะมานมัสการต่อหน้าเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “และพวกเขาจะออกไปมองดูซากศพของพวกคนที่กบฏต่อเรา เพราะว่าหนอนที่กัดคนเหล่านี้จะไม่ตายไป ไฟที่เผาพวกเขาจะไม่ดับ และเขาทั้งหลายจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนของมนุษย์ทั้งหมด”’

อิสยาห์ 66:19-20,22-24

ขอบคุณพระเจ้าในทุกรณี ที่ทรงนำชีวิตของลูกไปข้างหน้าที่จะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ำลง และเกียรติศักดิ์ศรีเป็นของพระองค์ ทั้งการเป็นผู้รับใช้และด้านการงาน ขอความสำเร็จความชื่นชมยินดีมายังคริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง และพี่น้องของลูกในเช้าวันนี้และตลอดไป ขออธิษฐานถึงกลุ่มอนุชนที่จะเข้ามาเป็นทีมนมัสการและรับในด้านที่เค้ามีของประทานตามความต้องการของพระองค์ ลูกขอบคุณพระองค์..อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า…อาเมน

Related Posts

Leave a Comment