Home รู้จักพระเจ้า หลักข้อเชื่อคริสตจักร

หลักข้อเชื่อคริสตจักร

by abidah

หลักข้อเชื่อคริตจักร อ้างอิงจาก หลักข้อเชื่อ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย


1. พระคัมภีร์ *เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำพระเจ้า 100% โดยผ่านทางพระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นสิทธิอำนาจทั้งในการพิจารณาความจริงของหลักความเชื่อ พระคัมภีร์กล่าวว่า

 • 2ทธ.3:16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
 • 2ปต.1:20-21 20 ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ 21 เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา
 • สภษ.30:5 พระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์
2. ตรีเอกานุภาพ *หลักข้อเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพ คือ พระเจ้าองค์เดียวมี 3 บุคคล คือ พระบิดา พระบุตร (พระเยซุคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามเป็นตัวตนเดียวกัน มีความเท่าเทียมกันและดำรงอยู่นิรันดร์ พระคัมภีร์กล่าวว่า
 • มธ.28:19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • ลก.1:35 ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้น จะได้เรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า
 • อสย.9:6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช
3. พระเยซูคริสต์ *เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า100%บนแผ่นดินโลก พระองค์เป็นบุคคลเดียวที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากบาป พระคัมภีร์กล่าวว่า
 • ยน.1:1ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
 • ยน.1:14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
 • 1ทธ.3:16 เราต้องยอมรับว่าข้อล้ำลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ
4. การกำเนิดจากหญิงพรหมจารี *พระเยซูคริสต์ทรงกำเนิดโดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในครรภ์ของมารีย์ พระองค์ทรงถูกเรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า เพราะทรงถือกำเนิดโดยพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์สอนว่า
 • มธ.1:18-20 เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19.แต่โยเซฟคู่หมั้นของเขาเป็นคนมีธัมมะ ไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมั้นเสียลับๆ 20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • อสย.7:14 เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล
5. การกลับใจใหม่ *คือความตั้งใจที่จะหันกลับจากความบาปในทุกส่วนของชีวิต และติดตามพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ว่า
 • กจ.2:38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • กจ.3:19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า
6. การชำระให้บริสุทธิ์ *คือ ขบวนการที่ดำเนินไปของการยอมจำนนต่อพระเจ้า เพื่อที่จะให้การพัฒนาบุคลิกลักษณะของพระเยซูคริสต์สำเร็จสมบูรณ์ในเรา พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์ว่า
 • 1ธส.4:3 นี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ เว้นเสียจากการล่วงประเวณี
 • 1ธส.5:23 ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จ
7. การช่วยให้รอด *เรารับการช่วยให้รอดโดยพระคุณ (ซี่งไม่สมควรได้รับ) โดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ การตาย การถูกฝังและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ การช่วยให้รอดเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่ผลจากการทำดีหรือความพยายามของมนุษย์ พระคำพระเจ้าสอนว่า
 • อฟ.2:8-9 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้
 • ทต.3:5 พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
8. พระโลหิตของพระเยซู *พระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งบนไม้กางเขน บริสุทธิ์ปราศจากบาป 100% เพียงพอที่จะยกโทษมนุษย์ผู้มีบาปทั้งหมด พระเยซูคริสต์ทรงยอมให้ตนถูกลงโทษเพื่อคนบาปที่เรากระทำ เพื่อจะปลดปล่อยมนุษย์ทั้งหมดให้เป็นอิสระจากโทษทัณฑ์ของบาป (ความตาย) พระคำของพระเจ้าสอนว่า
 • วว.5:9 เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า
 • คส.1:20 และโดยพระองค์ ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์
9. พระเยซูคริสต์ทรงสถิตในผู้เชื่อทุกคน *คริสเตียนคือ บุคคลที่เชื้อเชิญพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาและสถิตภายในชีวิต เขาวางความไว้วางใจในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำให้สำเร็จสำหรับเขา เมื่อเขาตาย เขาจะถูกฝัง เป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่ง พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่า
 • ยน.14:17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน
 • ยน.15:4 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น
10. การเป็นขึ้นจากความตาย *เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทางร่างกาย ด้วยร่างกายใหม่ที่เปี่ยมด้วยสง่าราศี ภายหลัง 3 วันที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขน วันหนึ่งผู้เชื่อทุกนจะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยร่างกายใหม่ที่เปี่ยมด้วยสง่าราศี ครอบครองรางวัลถาวรนิรันดร์ในสวรรค์กับพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า
 • ฟป.3:21 พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์
 • 1คร.15:42-43 การซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อย สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อย 43 สิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติ สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรี สิ่งที่หว่านลงนั้นอ่อนกำลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอานุภาพ
 • ลก.24:46 ตรัสกับเขาว่า “มีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม”
11. สวรรค์และนรก *สวรรค์ คือ สถานที่อยู่ถาวรของผู้เชื่อในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับสวรรค์ว่า
 • 2 คร.5:1 เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์
 • 1ปต.1:4 และเพื่อให้ได้รับมรดก ซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลาย
  *นรก คือ สถานที่คนบาปจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าและส่งไปนรก เป็นที่ซึ่งพวกเขาทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ กับซาตานและพรรคพวกของมัน พระคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวับนรกว่า
 • ฮบ.9:27 มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด
 • มธ.25:41 พระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น

12. การปฏิบัติที่พระเยซูทรงตั้งไว้ การบัพติศมาในน้ำ ผู้เชื่อที่ติดตามพระเยซูคริสต์ ได้รับคำสั่งจากพระคำพระเจ้าให้รับบัพติสมาในน้ำ นามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พิธีมหาสนิท เวลาแห่งการสัมพันธ์สนิทต่อพระพักตร์พระเจ้า โดยการรับประทานชิ้นขนมปังและน้ำองุ่น เป็นเครื่องหมายแทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เพื่อระลึกถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน พระคัมภีร์กล่าวว่า

 • มธ.28:19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • 1คร.11:23-25 เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง 24 ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหัก แล้วตรัสว่า “นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” 25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา”
13. การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 *พระเยซูจะเสด็จกลับมาบนโลกครั้งที่สอง โดยทุกคนจะมองเห็น เพื่อมาตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้ พระองค์จะทรงเสด็จมาในวันเวลาที่ไม่มีใครทราบ พระคัมภีร์กล่าวว่า
 • วว.1:7 ดูเถิด พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวง และคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน
 • กจ.1:9-11 ”เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขา เมื่อเขากำลังเขม้นดูฟ้า เวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น มีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา สองคนนั้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น
14. การรักษาโรค *การรักษาโรค พบในชีวิตและการรับใช้ของพระเยซูคริสต์ รวมถึงคำสั่งของพระเยซูคริสต์แก่สาวกของพระองค์ การรักษาโรคถูกให้เป็นหมายสำคัญของผู้เชื่อ พระคัมภีร์กล่าวว่า
 • มก.16:17-18 มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ 18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค
 • อสย.53:5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี
15. การรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กับหลักฐานการพูดภาษาแปลกๆ *การให้บัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอส เป็นพระสัญญาจากพระบิดาที่จะเติมพลังอำนาจแก่คริสตจักรที่จะประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลก จุดประสงค์ คือนำความเจริญขึ้นสู่ผู้เชื่อ ส่งเสริมชีวิตการอธิษฐาน และเป้าหมายสำคัญแก่ผู้ไม่เชื่อ พระคัมภีร์กล่าวว่า
 • กจ.2:17 พระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้าย เราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวง บุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะกล่าวคำพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และคนแก่จะฝันเห็น
 • มธ.3:11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ

Related Posts

Leave a Comment