ศักเคียสเป็นแบบอย่างที่ดีในพระคัมภีร์ ที่มีท่าทีแสวงหาพระเจ้า เป็นคนที่กลับใจจริงๆ และตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้า  ถึงแม้ว่าการที่เขาเชื่อพระเจ้านั้น  เขาจะเสียประโยชน์มากมายในชีวิตของเขา แต่เขาก็ยินดีที่จะเสียสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขา เพื่อแลกกับการได้รู้จักพระเจ้า และพระองค์ก็เสด็จมาอยู่ในชีวิตของเขา ซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ เราน่าจะเอาชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราและในการแสวงหาพระเจ้า

ลก.19.1-10 ศักเคียสเป็นนายด่านเก็บภาษี  ซึ่งในสมัยนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจมาก  ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย  เพราะเป็นคนเห็นแก่ตัว  ขูดรีดเงินคนยากคนจน  และที่สำคัญศักเคียสเป็นชาวฮีบรูแต่กลับไปรับใช้ในโรม  แล้วขูดรีดพวกเดียวกัน จึงทำให้คนฮีบรู ในสมัยนั้นไม่ชอบศักเคียสมากนัก  แต่ท่าทีของศักเคียสที่น่าสนใจก็คือ


1. มีใจอยากรู้จักพระเยซู


 • *เขาพยายามจะดูให้เห็นว่าพระเยซูเป็นใคร?
 • *การที่เราอยากจะรู้จักพระเจ้า เราต้องมีท่าทีที่แสวงหาพระเจ้าแบบศักเคียสโดยผ่านทาง การอธิษฐาน คือ การอธิษฐานขอประสบการณ์กับพระเจ้า เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาพระเจ้า

2. เป็นคนมีความตั้งใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง

 • *เขาจึงวิ่งขึ้นไปบนต้นมะเดื่อเพื่อจะเห็นพระองค์
 • *รู้ว่าทางไหนที่จะพบพระเยซู  เขายินดีที่จะทำทุกทาง แม้จะลำบาก เช่น การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ การนมัสการ ผู้เลี้ยงสอนพระคัมภีร์  ล้วนเป็นหนทางที่เราจะพบพระเยซูทั้งสิ้น

 3. แล้วพระเยซูจะสำแดงพระองค์กับผู้ที่แสวงหาพระองค์

 • *และพระองค์จะพักอยู่ที่บ้านของเขา
 • *พระองค์จะให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้า  เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจของเรา  และพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราในทุกๆ ที่ ที่เราไป พระองค์จะคอยปกป้องของเขา
 • *เราต้องแสวงหาพระเจ้าดุจหาเงินทอง  เป็นท่าทีในการแสวงหาพระเจ้าของเรา (สภษ.2.4)

 • 4. เมื่อพบพระเยซู ศักเคียสต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต ยน.3.18
 • *เขาต้อนรับพระเยซูด้วยความปรมปรีดิ์
 • *ไม่มีใครเมื่อแสวงหาเพชรก้อนโต เมื่อพบแล้วจะเอาเพชรมาโยนทิ้ง เพราะจะถูกว่าเป็นโง่
 • *และไม่มีใครเมื่อแสวงหาพระเจ้า เมื่อพบพระองค์แล้วทิ้งพระเจ้าไป ถ้าเราทำเช่นนั้นเราก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า คือ แผ่นดินสวรรค์
 • *เมื่อเราพบพระเจ้าเราต้องยินดีที่จะต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราและชีวิตของเราจะได้รับการอวยพร

5. แม้ว่าโลกจะมองเราบาป แต่พระเจ้าทรงรักคนบาปอย่างเรา

 • *เขาบ่นว่าพระองค์ทรงพักอยู่กับคนบาป
 • *พระเจ้าทรงรักคนบาป  แต่เกลียดความบาปในชีวิตของเรา

6. กลับใจใหม่ตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าทิ้งความบาปทั้งปวง 2คร.5.17

 • *ยืนดีคืนเงินให้กับคนที่ตัวเองโกงมา
 • *เมื่อเราเดินกับพระเจ้า เราควรที่จะตั้งใจเดินกับพระเจ้าละทิ้งความบาปที่ทำมา
 • *เราต้องกลับใจใหม่ และมีใจที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา

7. เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาชีวิตของเรา เราก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับความรอดทางพระเยซู

 • *วันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้ว
 • *เหตุที่เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซู  เราก็ได้รับชีวิตนิรันดร์
 • *เหตุที่พระเจ้าทรงลงมาตายไถ่บาปให้แก่มนุษย์ 
 • ก.  พระเจ้าทรงรักโลก ยน.3.16
 • ข.  พระเจ้ามีความรับผิดชอบ พระเจ้าสร้างมนุษย์ ปฐก.1.27
 • ค.  เพราะพระเจ้ารักษาคำสัญญา ยรม.31.3

Related Posts

Leave a Comment