Home คริสเตียนศึกษา ชีวิตคริสเตียน

“ชีวิตคริสเตียน”

…ชีวิตคริสเตียนจะต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพื่อที่ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพลังในการดำเนินชีวิตและการรับใช้  “ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ หรือ แรง กำลังของเรา แต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า”


ขอให้เราทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เพื่อชีวิตของเราจะเต็มร้อยกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ ​เราจะมีชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ด้วยการ ….

 • 1. เอาจริงเอาจังในการนมัสการพระเจ้า
 • 2. เอาจริงเอาจังในพระวจนะของพระเจ้า
 • 3. เอาจริงเอาจังในการอธิษฐาน
 • 4. เอาจริงเอาจังในการร่วมสามัคคีธรรม สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • 5. เอาจริงเอาจังในการรับใช้ การประกาศ เป็นพยาน นำคนมารู้จักกับพระเจ้า
 • ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นด้วยพระพร อาเมน

 

พระสัญญาสำหรับการอธิษฐานร่วมกับเรา กล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” มัทธิว 18:19, 20

 • และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับตามที่เราทูลขอจากพระองค์นั้น 1 ยอห์น 5:14, 15
 • ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้สิ่งนั้น – ยอห์น ยอห์น15:7

 • ในยามที่เหนื่อย … พระเจ้าทรงเป็นกำลัง
 • ในยามที่ท้อแท้ … พระเจ้าทรงเป็นความหวัง
 • ในยามที่กลัวและหวาดวิตก … พระเจ้าทรงเป็นสันติสุข
 • แม้ในเวลาที่ อ่อนแอที่สุด ‘พระคุณก็มีเพียงพอ’ ทำให้ฤทธิ์ของพระเจ้ามีเดชเต็มขนาด ณ ที่นั่น ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อนั้น” (2คร.12:9-10)

 “ขอพระเจ้าเสริมกำลัง”

…พระคริสต์ทรงเป็นผู้เสริมกำลังเราแล้ว เพียงแต่เราเชื่อว่าเรามีกำลังโดยการเสริมกำลังจากพระคริสต์แล้ว พระวิญญาณก็จะนำเราเข้าสู่ประสบการณ์ที่มีแต่พลังกำลังเรี่ยวแรงในการกระทำทุกสิ่งโดยพระเจ้าได้  ไม่ใช่มองที่เนื้อหนังความอ่อนแอของเรา เราจึงขอพระเจ้าเสริมกำลังอยู่ตลอดเวลา

..ขณะที่เราอ่อนแอ เราเชื่อว่าพระคริสต์เป็นกำลังเสริมกำลังเราแล้ว โรม 8:2 เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

…พระคริสต์นำกฏแห่งชีวิตเข้ามาเพื่อเราจะมีพลังยิ่งใหญ่ในพระองค์.. เราพูดว่า ขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงเสริมกำลังข้าแล้ว ขอบพระคุณที่พระองค์เป็นกำลังของข้า ..ในพระคริสต์มีแต่ความเข้มแข็ง เราจะเห็นการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของเราและเราจะมีประสบการณ์ในพลังนี้ในทุกๆวัน

อย่าลืมนะครับว่า ชีวิตคริสเตียนเดินด้วยความเชื่อ เริ่มต้นก็ด้วยเชื่อสุดท้ายจบลงก็ด้วยเชื่อคือเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากระทำแล้ว ในพระคริสต์  ความเชื่อ คือการยอมรับในสิ่งที่ตามองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงและได้รับแล้ว ฮีบรู11:1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่‍ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้‍สึก​มั่น‍ใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง

ขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพร พี่น้องทุกท่าน อาเมน…

Related Posts

Leave a Comment

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanLaoMalayalamMyanmar (Burmese)Thai