Home คริสเตียนศึกษา การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ

การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ

by abidah

การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ


หลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เพราะความเชื่อเป็นกุญแจสำคัญในการรับพระพรจากพระเจ้า ความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ และเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นได้ ความเชื่อเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเกินความสามารถและความเข้าใจของเรา พระเจ้าไม่พอพระทัยคนที่ไม่มีความเชื่อ ดังนั้น คริสเตียนจึงต้องรักษาความเชื่อไว้ตลอดชีวิต คำกล่าวที่ว่า ชีวิตเราเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ


1. ความหมายของความเชื่อ ฮบ.11.1

ความเชื่อ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกหรือความรู้สึกหรือความนึกคิด แต่หมายถึง  การพึ่งพา ความวางใจ การยึดมั่นในความรักของพระเจ้า สิ่งสำคัญที่ควรเชื่อ เชื่อว่าความรอดที่เราได้รับ พระเจ้าประทานโดยทางพระเยซูนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่งมงาย ความเชื่อของคริสเตียนเป็นความเชื่ออย่างมีเหตุผล และต้องปฏิบัติตามโดยยอมอุทิศตัวให้กับพระเจ้า


2. สาเหตุที่ทำให้ขาดความเชื่อ

2.1 มีความสงสัย กระวนกระวาย สภษ.3.5-6 ม 1ปต.5.7 ความสงสัย ความกระวนกระวายไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากมารที่มาหลอกความคิดเรา เป็นอาการที่แสดงออกถึงการขาดความวางใจในพระเจ้า ดังนั้น เราต้องหมั่นสำรวจตนเองเสมอในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2.2 ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า ยน.15.5 การขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำให้เราขาดความเข้าใจเพระลักษณะของพระเจ้า ไม่มั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าว่าพระองค์สามารถกระทำในสิ่งที่เราทูลขอได้

2.3 ขาดความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า รม.10.17

2.4 ขาดการสามัคคีธรรมกับพี่น้อง ฮบ.10.25

พระเจ้าปรารถนาให้เราสามัคคีธรรม ผูกพันกับพี่น้อง เพื่อจะหนุนใจ เสริมสร้างความเชื่อของกันและกัน


3. สิ่งที่เราควรเชื่อ

3.1 พระเจ้า ยน.14.1, 1ธส.5.24 เชื่อในพระลักษณะของพระองค์ที่ทรงสรรพัญญู ทรงสัตย์ซื่อ ทรงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งใดที่พระองค์สัญญาไว้พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ ดังนั้น ผู้เชื่อจึงสามารถมอบความวางใจในพระเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัย

3.2 พระเยซูคริสต์  ยน.11.25-26 เชื่อในการไถ่บาปของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำโดยการสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน และทรงฟื้นคืนพระชนม์    เพื่อเราทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงมีชัยเหนือความตาย เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราก็มีชัยชนะร่วมกับพระองค์ด้วย

3.3 พระวจนะ  ฮบ.4.12 ยน.8.51 พระวจนะพระเจ้ามีชีวิต มีฤทธิ์อำนาจสามารถทำงานในจิตใจ และในชีวิตของคนที่ได้ยิน ทำให้เกิดความเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำให้สิ่งที่พระองค์สัญญานั้นสำเร็จ


4. วิธีพัฒนาความเชื่อ

4.1 อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า สภษ.3.5-6 การอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเสมอจะช่วยให้เรามีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้า ซึ่งทำให้เรามีความเชื่อเพิ่มขึ้น ชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้า จะทำให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเราได้ในทุกๆ ปัญหาที่เกินความสามารถของเรา

4.2 สะสมพระวจนะ รม.10.17, สดด.119.11 เราต้องสะสมพระวจนะทุกวัน ยิ่งเราสะสามมากความเชื่อของเราจะถูกทำให้มีมากขึ้นเท่านั้น

4.3 การเชื่อฟัง  ยก.2.14, ยก.2.17 หากเรามีความเชื่อ เราต้องแสดงออกเป็นการประพฤติด้วยการเชื่อฟัง และกระทำตาม เราจึงจะเห็นผลในสิ่งที่เราประพฤตินั้น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟัง


5. ผลดีของการมีความเชื่อ

5.1 ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น รม.1.8 จะเห็นว่าตลอดการดำเนินชีวิตคริสเตียน ความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักรพระเจ้า มีประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ในพระลักษณะของพระองค์จนทำให้เกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นความจริง และการตอบสนองอย่างถูกต้องจะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น

5.2 ทำให้มีชีวิตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อฟ.4.13 เมื่อเราเชื่อเราก็อยู่ในฐานะบุตร พระเจ้าปรารถนาให้เราเติบโตถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผ่านสถานการณ์ การตัดสินใจด้วยความเชื่อจะทำให้เราเรียนรู้จักพระเจ้าในสิ่งที่เกิดความสามารถของเรา โดยการพึ่งพาไว้วางใจซึ่งจะทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้น

5.3 ทำให้เรามีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยน.11.40 ความเชื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์  เราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านสิ่งต่างๆ ที่เกินความสามารถของมนุษย์  ดังนั้น เราจึงสามารถกระทำทุกสิ่งได้เมื่อเรามีความเชื่อ

5.4 ได้รับพระสัญญาพระเจ้าเป็นมรดก ฮบ.6.12, กท.3.22 ผู้ที่มีความเชื่อเขาจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เขาจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมและได้รับการอวยพรจากพระเจ้า


Related Posts

Leave a Comment