Home คริสเตียนศึกษา เฝ้าเดี่ยว
Category:

เฝ้าเดี่ยว

  • “ชีวิตคริสเตียน” …ชีวิตคริสเตียนจะต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพื่อที่ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพลังในการดำเนินชีวิตและการรับใช้  “ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ หรือ แรง กำลังของเรา แต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า” ขอให้เราทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เพื่อชีวิตของเราจะเต็มร้อยกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ ​เราจะมีชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ด้วยการ …. 1. เอาจริงเอาจังในการนมัสการพระเจ้า 2. เอาจริงเอาจังในพระวจนะของพระเจ้า 3. เอาจริงเอาจังในการอธิษฐาน 4. เอาจริงเอาจังในการร่วมสามัคคีธรรม สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น 5. เอาจริงเอาจังในการรับใช้ การประกาศ…

    0 FacebookTwitterWhatsappLINEEmail