Home Tags Posts tagged with "คริสตจักรอโบดาห์"
Tag:

คริสตจักรอโบดาห์

  • คริสตจักรอโบดาห์ เบลสซิ่ง ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องเด็ก..ณ คริสตจักรวาเลนไทน์ จ.สุพรรณบุรี ขอพระเจ้าที่จะประทานสิ่งสารพัดให้กับคริสตจักรวาเลนไทน์ ให้เต็มพร้อมไปด้วยส่ิงที่ดีพร้อม ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ขาดส่ิงดีใดๆ…ขออธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า…อาเมน หรือพี่น้องต้องการสนับสนุนคริสตจักรฯ สามารถประสานงานได้ที่ 083 237 5615 

    0 FacebookTwitterWhatsappLINEEmail
  • มธ.10:32-33 การรับพระเยซูต่อหน้าคนอื่น คือการเป็นพยานกับผู้อื่นถึงความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า จากพระคัมภีร์ข้อนี้เราเห็นความสำคัญของการที่เราต้องเป็นพยานกับผู้อื่น เพราะการเป็นพยานเป็นการแสดงออกของการยอมรับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์ถ้าหากเราไม่ยอมรับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์พระเยซูก็จะไม่ยอมรับเราต่อหน้าพระเจ้าด้วยเช่นกัน คริสตจักรยุคแรก ๆ เราพบว่าคนที่เป็นคริสเตียนต้องรับการข่มเหงต่าง ๆ นานาบางคนได้รับการข่มเหงจนถึงแก่ชีวิต ก็เพราะเขาไม่ยอมปฏิเสธพระเยซูคริสเตียนในยุคแรกมิได้เป็นคริสเตียนที่อยู่เฉย ๆ แต่เมื่อเชื่อแล้วก็เป็นพยานถึงความเชื่อนั้นด้วยความร้อนรน และผู้มีอำนาจหรือทางราชการในเวลานั้นถือว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนานอกกฎหมายการเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์จึงเป็นการผิดกฎหมายการเป็นพยานของคริสเตียนในสมัยนั้นจึงมีความยากลำบากมากแต่ถึงกระนั้นคริสเตียนในยุคแรกก็ยังยอมพลีชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ คริสเตียนไทยในปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาถูกห้ามการเผยแพร่ศาสนา แต่สำคัญคือเรื่องความอายหรือการกลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับในสังคมพระคัมภีร์ข้อดังกล่าวจึงช่วยเราได้มาก ที่จะช่วยให้เรามีความกล้าที่จะเป็นพยานเพราะถ้าเราอายที่จะรับว่าเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูเองก็จะอายที่จะยอมรับกับพระเจ้าว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ ยังพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่คริสเตียนไม่ค่อยเป็นพยานเป็นเพราะ “ไม่รู้ว่าจะเป็นพยานอย่างไร?”  ใน มธ.28:19   การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเป็นพยานชีวิตและการเป็นพยานพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เราต้องทำความเข้าใจ “ขั้นตอน” ต่างๆ ดังนี้ 1. การเป็นพยานชีวิตหมายถึงอะไร การเป็นพยานชีวิต หมายถึง การเล่าถึงสิ่งที่ตนเองประสบมาซึ่งเป็นประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ การเป็นพยานชีวิตจึงเป็นเรื่องง่าย เพราะเป็นการเล่าเรื่องของตนเองแต่การเป็นพยานชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเรียบเรียงคำพูดและลำดังเหตุการณ์การกลับใจของตนเองออกมาและเขียนลงในกระดาษเพื่อจะนำมาใคร่ครวญให้คำพยานชีวิตของเรานั้นถูกเรียบเรียงในความคิดด้วย ซึ่งมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ…

    0 FacebookTwitterWhatsappLINEEmail
  • การถวายสิบลด เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียน ที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขและยังเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าในทุกๆ ด้านของชีวิต (มลค.3.10) แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่คริสเตียนจำนวนมากละเลยที่จะเอาใจใส่เรื่องนี้   ทำให้ไม่เห็นความสำคัญหรือไม่สัตย์ซื่อที่จะถวาย แม้ว่าจะได้ยินคำสอนนี้บ่อยๆ หรืออ่านพบในพระคัมภีร์ สิบลดหนึ่งหรือทศางค์   คือ  เป็นพื้นฐานที่พระคัมภีร์สอนให้เราถวายผลแรก 1 ใน 10 ให้พระเจ้า ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในการถวายทรัพย์ เราจะขาดพระพรในชีวิตของเรา แตกต่างจากการถวายพิเศษ คือ เป็นสิ่งซึ่งเราเต็มใจถวายนอกเหนือจากถวายสิบลด เช่น การสร้างอาคารคริสตจักร, ให้คนขัดสน, งานประกาศ,…

    0 FacebookTwitterWhatsappLINEEmail