Home กิจกรรมคริสตจักร ศึกษาดูงานเกษตรและเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงานเกษตรและเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

by abidah
พันธกิจเยี่ยมเยียนคริสจักร

เยี่ยมเยียนและอธิษฐาน ณ คริสตจักรห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ผู้ปกครองและศิษยาภิบาล ทีมนมัสการ และคณะ ร่วมเยี่ยมเยียน คริสตจักรห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่..เมื่อช่วงปีใหม่ 2021 ที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าอวยพร..

ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น
1 โครินธ์ 12:12

Related Posts

Leave a Comment