โดยสภาพธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และมีความจำกัดไม่สามารถช่วยตนเองได้ในทุกเรื่อง เมื่อเราตัดสินใจวางใจในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อทันที เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคอยช่วยเหลือในการดำเนินชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเข้าใจ รู้จักพระเจ้ามากขึ้น

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ใด


พระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ พระผู้ช่วย” พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสภาพเป็นบุคคล แม้ไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์ แต่พระองค์ทรงมีความรู้สึก มีความรู้ มีสติปัญญา มีความสามารถในการตัดสินใจ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์ เป็นสภาพหนึ่งในตรีเอกานุภาพ 

บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เริ่มขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน ทรงฟื้นคืนพระชนม์ และเสด็จสู่สวรรค์ไปหาพระบิดา หลังจากนั้นพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นพระผู้ช่วยให้มาสถิตกับผู้เชื่อทุกคนตามที่ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณได้สำเร็จและเป็นจริงในวันเพ็นเทคอส กจ.2.1-4

2. เราจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร


2.1 มีใจปรารถนาอย่างแท้จริง ลก.11.13 ผู้เชื่อต้องมีปรารถนาอย่างแท้จริง โดยแสดงออกด้วยการทูลต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจ การเห็นคุณค่า มีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะประทานให้

2.2 สารภาพบาป กจ.2.38 ชีวิตที่อยู่ในบาป ทำให้เราไม่สามารถพบพระเจ้าได้ เราต้องรับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ก่อน โดยการสารภาพบาปต่อพระเจ้า ขอการยกโทษความผิดบาป เพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

2.3 มีความเชื่อว่าจะได้รับ ยน.7.38-39 เราต้องเชื่อว่าจะได้รับ โดยที่เราไม่สงสัยหรือกระวนกระวายใจ

2.4 แสดงออกเป็นการกระทำด้วยการเปิดปากพูด กจ.2.4 การพูดภาษาแปลกๆ เป็นหมายสำคัญที่ยืนยันถึงการมีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือเรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภาษาแปลกๆ เป็นภาษาที่เราไม่เคยเรียนรู้ เป็นภาษาที่พระเจ้าประทานให้เพื่อให้เราใช้สื่อสารกับพระองค์ ไม่ใช่พูดคำที่ออกมาจากความคิดของเรา

3. ผลดีของการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์


3.1 ชีวิตที่ได้รับการเสริมสร้างให้เติบโตขึ้น 1คร.14.4 คนที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับการเสริมสร้างชีวิตให้จำเริญขึ้น ไม่ใช่ทำให้มีความประพฤติใหม่ทันที แต่พระวิญญาณจะเป็นผู้ช่วยที่คอยควบคุมของผู้เชื่อ และนำเข้าในการพยายามบังคับตน ทำให้อุปนิสัยและลักษณะชีวิตของเขาเปลี่ยนใหม่

3.2 การอธิษฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รม.8.26-28  อฟ.6.18 ในการอธิษฐาน แม้เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขออะไร แต่ถ้าเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณจะทรงช่วยและทรงนำความต้องการที่แท้จริงของเรามาอธิษฐานต่อพระเจ้า ทำให้คำอธิษฐานของเราออกมาจากส่วนลึกภายในที่เราต้องการให้พระองค์ช่วย

3.3 เรามีฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ กจ.1.8 การดำเนินชีวิตและการรับใช้พระเจ้านั้น ย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรค ความยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดา หากเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้า และมีใจกล้าหาญในการเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซู มีส่วนทำให้งานพระเจ้าสำเร็จ

3.4 เราได้รับการทรงนำจากพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น ยน.16.13-15, 1ยน.2.27, 1คร.2.10-12 พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้า หากเราพึ่งพาพระองค์ เราจะได้รับการเปิดเผยสำแดงว่าเราควรจะทำอย่างไร เมื่อพระวิญญาณทรงนำเรา พระองค์จะทรงสอนเราให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและรู้จักพระองค์มากขึ้น

3.5 เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในทุกๆ เรื่อง  2คร.10.3-4, รม.8.35-37 ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าผู้เชื่อจะต่อสู้กับมารซาตาน หรือต่อสู้กับเนื้อหนัง  หากเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามั่นใจว่าเรามีชัยชนะแล้ว เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ต่อสู้แทนเรา ประทานชัยชนะแก่เรา


ลก.11.13 เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

Related Articles

Comments are closed.