พระเยซูคริสต์ได้ทรงบัญชาผู้ที่เชื่อทุกคน ให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ (มธ.28:19) การรับบัพติศมาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้เชื่อจะต้องสนในและศึกษาให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติตาม

1. เหตุผลที่ผู้ที่เชื่อต้องรับบัพติศมา


เพราะว่าเป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่สั่งผู้เชื่อทุกคนให้รับบัพติศมา แม้ว่าการบัพติศมาไม่ทำให้เราได้รับความรอดก็ตาม มธ.28:19 “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”

2. ความสำคัญของการรับบัพติศมา


 • พระเยซูสั่งให้ผู้เชื่อทุกคนรับบัพติศมาในน้ำ นั่นแสดงว่าพระเยซูต้องเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และพระองค์ตระหนักว่าการบัพติศมาในน้ำมีผลต่อชีวิตของผู้เชื่ออย่างมาก เช่น
  2.1 เพื่อให้จิตใจสำนึกชอบจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า (1ปต.3:21)
  2.2 เป็นการประกาศการสิ้นพระชนม์และการถูกฝัง และการกลับคืนพระชนม์ ของพระเยซู (รม.6:1-4)
  2.3 เป็นประสบการณ์ฝังตัวเก่าแห่งความบาปของเราที่ได้ตายทางนิตินัยเมื่อเราเชื่อในพระเยซู (รม.6:6-7, 14)
  2.4 เป็นการประกาศการพ่ายแพ้ของซาตาน (คส.2:12, 15)
  2.5 เป็นการรับว่าเชื่อวางใจในพระเยซูต่อหน้ามนุษย์ (มธ.5:16, 10:32-33)
  2.6 เป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียน (กท.3:26-28)
  2.7 เป็นการเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู (มธ.28:19-20)
  2.8 เป็นการรับพระพรฝ่ายวิญญาณ (กจ.8:29,ยน.14:15-24)

3. ใครควรรับบัพติศมา


3.1 การรับบัพติศมาเป็นพิธีสำหรับเฉพาะผู้ที่กลับใจใหม่เชื่อและวางใจพระเยซูเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษ ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถรับได้ เราจะดูข้อพิสูจน์ในกรณีต่อไปนี้

*วันเพ็นเทคอสต์ (กจ.2:38-41) พวกที่ฟังคำเทศนาของเปโตรถามว่า เราจะทำอย่างไรดี” เปโตรตอบว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อจะทรงยกโทษความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อที่ 41 กล่าวต่อว่าคนที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมา
*ชาวสะมาเรียกจ.8:12 กล่าวว่า แต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแห่ง พระเยซูคริสต์แล้ว คนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง
*โครเนลิอัสและครอบครัว (กจ.10:44-48, 11:16-18) กจ.10:47 “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขา รับบัพติศมาด้วยน้ำได้

3.2 เด็กทารกที่ยังไม่สามารถกลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ไม่สามารถรับบัพติศมาได้ แต่ถ้าเด็กที่มีความเข้าใจสามารถตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูได้ ก็สามารถรับบัพติศมาในน้ำได้เด็ก ๆ หลายคนอายุเพียง 4-5 ขวบ เมื่อเขาสามารถตัดสินใจเชื่อวางใจได้ เขาก็สามารถรับบัพติศมาได้ เป็นต้นไม่มีปรากฎในพระคัมภีร์ที่เด็กทารกได้รับบัพติศมาในน้ำ (1คร.1:16) (กจ.16:14-15, 16:31-34, 18:8) การกล่าวเช่นนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อกล่าวคาดเดาว่าคงจะมีเด็กทารกรวมอยู่ด้วย

3.3 การรับบัพติศมาเป็นการประกาศว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่พร้อมจะติดตามพระเยซู คริสต์ตลอดไปในพระคัมภีร์กล่าวถึงทุกคนที่เชื่อและรับบัพติศมาตั้งใจอย่างแน่วแน่จะ ติดตามพระองค์ไปและเป็นสาวกของพระองค์ตลอดชีวิตนี้ แสดงออกโดยการเข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรและศึกษาพระคัมภีร์ สามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างขะมักเขม้น (กจ.2:41-42)

4. จะรับบัพติศมาด้วยวิธีใด


4.1 วิธีจุ่มมิดน้ำ ไม่ใช่วิธีพรมน้ำหรือเทน้ำรดศีรษะคำว่า “BAPTIZO”  ซึ่งเป็นคำกรีกที่เรา แปลว่า บัพติศมา มีความหมายว่าจุ่มมิด ใช้ในการกล่าวถึงการย้อมผ้าโดยใส่ผ้าในสีย้อม ใน กจ.8:36-39  ขันทีชาว เอธิโอเปียกลับใจใหม่ เมื่อเดินทางมาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ก็ร้องขอการรับบัพติศมา (ข้อ36-37) หากการรับบัพติศมาไม่ใช่การจุ่ม แต่เป็นเพียงการพรม ขันทีผู้นี้ก็คงไม่ต้องรอจนพบที่ที่มีน้ำ คงสามารถเอาน้ำดื่มให้ฟิลิปพรมให้เลยเป็นแน่ ในข้อ 38 กล่าวว่า “คนทั้งสองลงไปในน้ำ” ข้อ 39 “เมื่อทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว”

 • *การจุ่มให้สัญลักษณ์ ง ใน รม.6:1-5  บอกถึงการตายของพระเยซู ซึ่งเล็งถึงการตายต่อบาปของเราเมื่อเชื่อ
 • *การถูกฝังในอุโมงเล็งถึงการจุ่มลงไปในน้ำจนมิดน้ำ
 • *การกลับคืนชีวิตของพระเยซูเล็งถึงการขึ้นมาจากน้ำ

4.2 รับในพระนามของพระเยซู มธ.28:19-20 พระเยซูบอกให้รับในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์(รวมเป็นเอกพจน์ ตรีเอกานุภาพ) ดังนั้นจึงจุ่มครั้งเดียว ตัวอย่างคำกล่าวในพิธีบัพติศมาในน้ำ ที่ผู้ประกอบพิธีจะกล่าว ในการบัพติศมา เช่น“ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ท่านได้รับบัพติศมาเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นท่านจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริ ของพระบิดาแล้ว ท่านก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

5. ควรจะรับบัพติศมาเมื่อไร


ควรรับเร็วที่สุดหรือในโอกาสแรกที่จะรับได้ เราสามารถพิจารณาได้จากพระคัมภีร์ต่อไปนี้
1. เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเชื่อ (กจ.2:41) เหตุการณ์วันเพ็นเทคอสต์
2. ชาวสะมาเรีย และคนทั้งหลายที่เชื่อก็รับบัพติศมา (กจ.8:12)
3. ขันทีชาวเอธิโอเปีย รับในวันที่เชื่อนั้นเอง (กจ.8:35-37)
4. เปาโล รับในวันที่กลับใจเชื่อ (กจ.9:17-18)
5. โครเนลิอัส รับทันทีทันใดในวันที่เชื่อ (กจ.10:48)


ควรรับทันทีที่เชื่อ แม้รู้สึกว่าชีวิตยังไม่พร้อมหรือดีเพียงพอ ไม่มีใครดีพร้อมพอเพียงต่อพระคุณพระเจ้า เราไม่ควรคิดเช่นนั้น เพราะทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นพระคุณทั้งสิ้น เรายินดีติดตามพระองค์ไปในทุกอย่าง เชื่อฟังพระองค์รวมทั้งคำสั่งในการให้ผู้ที่เชื่อเข้าในพิธีนี้

6. การรับบัพติศมาเป็นสิทธิที่เราเลือกปฏิบัติไม่ได้


6.1 เปโตรบอกว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูสิ้นทุกคน” (กจ.2:38)
6.2 เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์(กจ.10:48)
6.3 คริสเตียนใจสมัยแรกไม่มีใครที่เชื่อแล้วไม่ยอมรับบัพติศมา ความจริงแล้วบัพติศมาไม่ได้ทำให้ใครรอดจากบาปเลย เป็นเพียงการแสดงออกมาภายนอกถึงความเชื่อภายใน แต่หากเราเชื่ออย่างจริงใจ เราจะรับบัพติศมาอย่างแน่นอน
6.4 การไม่ยอมรับบัพติศมาเท่ากับเป็นการไม่เชื่อพระบัญชาของพระเจ้า 

Related Articles

Comments are closed.