• พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา
  • Call Us083 237 5615
  • Email atadmin@abodahblessings.com
  • Office Hrsอังคาร 18.30 - 21.00, เสาร์ 13.30 - 21.00

คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง

image

คริสตจักร อโบดาห์ เบลสซิ่ง

"พระเจ้าอวยพรเราตลอดเวลา"

ปฐมกาล 12:2 เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร

สดุดี 67:6 แผ่นดินโลกได้เกิดผล พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา

สดุดี 118:26 ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร เราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6 ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป

Meeet Our Team
image

Our Mission

มาระโก 16:15 พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน

Our Vision

กิจการ 20:24 แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า

Our Value

1 ทิโมธี 1:12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้ จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์
0+

นำคนกลับคืนดีกับพระคริสต์

0+

พันธกิจระหว่างประเทศ

0+

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

0+

สนับสนุนด้านกิจกรรมความเป็นอยู่พี่น้อง

ความเป็นมา