การอดอาหารอธิษฐานตามพระคัมภีร์

by abidah
0 comment

เบื้องหลังการอดอาหาร อธิษฐาน ตามธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิม คนยิวมีวันอดอาหารประจำชาติเพียงวันเดียวคือ “วันลบบาป” คือวันที่ 12 เดือน เจ็ด ( ปลายเดือนกันยายน/ ต้นตุลาคม ) สมัยที่อิสราเอลเป็นเชลยในบาบิโลน ชาวยิวยังอดอาหารในเดือน ห้า และ เดือนที่ เจ็ด เพื่อไว้ทุกข์ให้ เกดาลิยาห์ ผู้ว่าราชการยูดาห์ ที่ถูกลอบ ฆ่า และการที่พระวิหารถูกทำลาย หลังสมัยเป็นเชลยชาวยิวได้เพิ่มวันถืออดอาหารอีก สองวัน คือในเดือนที่สิบ เพื่อระลึกถึงการที่บาบิโลนเริ่มโอบล้อม เยซูซาเล็ม และในเดือนที่สี เยซูซาเล็มแตก ทั้งประเทศและส่วนบุคคลอาจถืออดอาหารในวาระคับขัน

1. ความสำคัญของการอดอาหารอธิษฐาน


1.1 เวลาที่จะถือศีลอดอาหารอธิษฐาน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตการณ์ ปัญหาเศรษฐกิจการล้มละลาย เมื่อเวลาอยู่ในทุกข์ยากลำบาก เจ็บป่วย เมื่อมีความจำเป็นส่วนตัว เช่น ความคิดแง่ลบ คำพูดแง่ลบ ขอสิ่งของจำเป็น เมื่อเผชิญการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณ เมื่อรอคอยพระเยซู เสด็จกลับมาเป็นการเตรียมลักษณะชีวิตให้พร้อมเสมอตามน้ำพระทัยพระเจ้า

1.2 การอดอาหารอธิษฐานทำให้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้า ได้แสวงหาพระเจ้า เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ  เป็นการถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้า พระเจ้าสามารถช่วยเราจากปัญหาได้

การอดอาหารอธิษฐาน มีความหมายว่า การละเว้นจากอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นชั่วครั้งชั่วคราวตามที่ได้ตั้งใจไว้ เป็นการปฏิเสธเนื้อหนัง เป็นการแสดงให้เห็นว่า เราสามารถควบคุมตัวเองได้โดยพึ่งพาพระเจ้า

2.  เหตุผลการถืออดอาหารอธิษฐาน


  • 2.1 เพื่อทำให้เกิดความเชื่อเพิ่มมากขึ้น
  • 2.2 เพื่อดำเนินในชีวิตในฝ่ายวิญญาณ
  • 2.3 เพื่อปัญหาต่างๆ ได้รับการปลดปล่อย
  • 2.4 เพื่อที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อพระเจ้าทำงานผ่านเราได้
  • 2.5 เพื่อมีความเชื่อมั่นในการอธิษฐานให้คนเจ็บป่วย 

ตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์


3.1 โมเสส อพย.34:28 ฝ่ายโมเสสเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นสี่สิบวันสี่สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือน้ำเลย และท่านจารึกคำพันธสัญญาไว้ที่แผ่นศิลา คือพระบัญญัติ 10 ประการ

3.2 นางฮันนาอดอาหารขอบุตร  1ซมอ.1:7 เหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ ปีแล้วปีเล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใด เมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านาง เพราะฉะนั้นนางฮันนาห์ จึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหาร

3.3 เอสเธอร์อาอาหารเพื่อช่วยชนชาติยิว  อสธ.4:16 ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาน และถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่ารับประทาน อย่าดื่มสามวัน กลางคืนหรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชา แม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ

3.4 เนหะมีย์อดอาหารอธิษฐาน เพื่อประชาชนของอิสราเอล นหม.1:4 อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้ และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา

3.พระเยซูอดอาหาร 40 วันในถิ่นทุรกันดาร ก่อนที่พระองค์จะไปทำพระราชกิจ มธ.4:4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

3.6 โครเนลิอัส ถืออดอาหารอธิษฐานกจ.10:30 โครเนลิอัสจึงตอบว่า สี่วันมาแล้วข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในตึกของข้าพเจ้า ราวเวลานี้เอง คือบ่ายสามโมง มีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า สวมเสื้อมันระยับ

ท่าทีที่ผิดในการถืออดอาหารอธิษฐาน


4.1 ถืออดอาหารเพื่อโอ้อวด หรือต้องการให้ผู้อื่นสนใจ หรือใช้วัดระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณ หรือทำเพื่อเป็นธรรมเนียมเท่านั้น  ต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง การที่เข้าหาพระเจ้าอย่างถูกต้อง ต้องปฏิเสธตัวเองอย่างสิ้นเชิง ยอมกับพระเจ้า มธ.6:16-18

4.3 บ่นต่อว่า เมื่อถืออดอาหารอธิษฐานแล้ว พระเจ้ายังไม่ตอบ เป็นท่าทีที่แสดงถึงความไม่ไว้วางจริง ถ้าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง พระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐาน อสย.58:3-4


แน่นอนคริสตชนทุกคนมีสิทธิพิเศษในการประกาศพระคำของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า “(กท. 2:20) นี่เป็นคำกล่าวของคริสเตียนที่ติดสนิทอยู่กับพระคริสต์ 

แต่ว่าในฝ่ายเนื้อหนังนั้นเรายังมีศัตรูที่สำคัญอยู่สามตัว คือ 1. เนื้อหนัง  2. เรื่องทางฝ่ายโลก 3. มารซาตาน

อิสยาห์บทที่ 58.6-7 เมื่อเราอดอาหารอย่างเอาจริงเอาจังแล้วเราสามารถออกจากสิ่งเหล่านี้

  • 1. แก้พันธนะของความอธรรม
  • 2. แก้สายรัดแอกแห่งภาระหนัก
  • 3.ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระจากการถูกบีบบังคับ
  • 4. หักแอกเสียทุกอัน

5.  รูปแบบการอดอาหารอธิษฐาน


ในพระคัมภีร์มีการอธิษฐานอดอาหารที่หลากหลายรูปแบบ ท่านสามารถที่จะอดแบบไหนและอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับการทรงนำของพระวิญญาณ ตามกำลัง และความพร้อมของร่างกายต่อไปนี้เป็นวิธีที่ท่านสามารถเลือกได้

5.1 อดอาหารทุกอย่าง หมายถึง อดอาหารทุกชนิด ไม่กินดื่มอะไรเลย แบบเดียวกับเอสราและเอสเธอร์ (อสร.8:21,10:6 อสธ.4:16 ) การอดแบบนี้  อย่าให้เกิน วัน ถ้าเกินต้อง ดื่มน้ำให้มากๆ

5.2 การอดอาหารอย่างดาเนียล หมายถึง งดทานเนื้อสัตว์ และอาหารจานโปรด รับประทาน แต่ผัก ผลไม้ หรือ น้ำผลไม้ (ในปริมาณที่น้อยและน้ำดื่มเปล่าที่สะอาดตัวอย่างใน ดนอ.1:12 ) เมื่อเลือกแบบนี้ ให้ระวังและหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่เป็นกรด เช่นน้ำส้ม น้ำองุ่น

5.3 อดอาหารแบบพระเยซู หมายถึง งดอาหารทั้งหมด ดื่มแต่น้ำเปล่า ถ้าหากอดต่อเนื่อง หลายวัน ให้ใช้น้ำผึ้ง ช้อนชาหยดลงไปผสมน้ำดื่มบ้าง หรือดื่มน้ำชาที่ทำจากสมุนไพรด้วยก็ได้ แต่ไม่ควรดื่มสิ่งที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ

5.4 อดอาหารแบบทางเลือก หมายถึง อดทุกมื้อ ดื่มแต่น้ำ ในบางช่วงของวัน เช่น ตั้งแต่ ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน หรือจะอดบางมื้อเท่านั้น เช่น งดเว้นที่จะรับประทานอาหารบางมื้อในแต่ละวัน เช่นมื้อเช้า มื้อเที่ยง หรือมื้อเย็น เป็นต้น

5.5 อดอาหารแบบกลุ่มหรือมีแนวร่วม การอดอาหารแบบเป็นหมู่คณะจะทำให้สำเร็จและสัมฤทธิ์ผลได้ง่ายกว่าอธิษฐานถืออดเพียงลำพัง ดังที่เคยมีใน ( 2พศด.20.3 / ดนอ.10:2-3) ดังนั้น ให้ทำความตกลงกับคนใน ครอบครัว” โดยชักชวนให้อธิษฐานร่วมกัน (แบบหนึ่ง แบบใดก็ได้ตามการทรงนำตามกำลัง และความตั้งใจ


สรุป การถืออดอาหารหาไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมมากขึ้น    แต่เป็นการฝึกฝนฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นการอุทิศตัว และใจ เพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับเรื่องต่างๆ โดยไม่ให้การกินการดื่มมาเป็นอุปสรรค แต่คาดหวังจะเป็นการได้รับคำตอบ และเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ มธ.6.16 เมื่อท่านถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมอง เหมือนคนหน้าซื่อใจคด ด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมม เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้ว

Related Articles