การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

by abidah
0 comment

การมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนา  แต่เป็นการหันหลังให้กับบาป เพื่อกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา ดังนั้นชีวิตคริสเตียนจึงควรเป็นชีวิตที่มีประสบการณ์ในความสัมพันธ์และในการเดินกับพระเจ้าทุก ๆ วัน และส่วนหนึ่งที่สำคัญของความสัมพันธ์ในการเดินกับพระเจ้าคือ การได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า และฟังเสียงของพระองค์  ซึ่งมาถึงเราได้ในหลายๆ ทาง

เป็นปกติที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้า


  • ยน.10.5,27 บอกชัดเจนว่าแกะของพระองค์ย่อมได้ยินเสียงของพระองค์
  • กจ.13.2 คริสตจักรสมัยแรกได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน  มีสิทธิอำนาจในการนำทิศทางคริสตจักร
  • กจ.16.6-7 พระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งห้ามเปาโล  พวกเขาเชื่อฟังเสียงของพระเจ้า เราในฐานคริสเตียนจึงไม่ควรประหลาดใจที่ได้ยินเสียงของพระเจ้า แต่ควรตระหนักว่าเป็นปกติที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเรา  เพราะเรามีพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ที่สามารถตรัสกับเราได้

ลักษณะเสียงของพระเจ้า


เสียงของพระเจ้ามาถึงเราได้ในหลายๆ ทาง  คนจำนวนมากมักจำกัดว่าเสียงของพระเจ้าจะมาถึงเราอย่างอัศจรรย์  เช่น ส่งฑูตสวรรค์มาบอก แท้ที่จริงเสียงของพระเจ้ามาถึงเราผ่านคำเทศนา  คำเผยพระวจนะ ผ่านคำตักเตือนของผู้นำหรือพี่น้องคริสเตียน และบางครั้งผ่านทางสถานการณ์ต่างๆ ทำให้เราเกิดการตระหนักถึงการทรงนำ  อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านทาง


1. การอ่านพระคัมภีร์ เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ บางครั้งพระคัมภีร์บางตอนที่เราอ่านจะเกิดชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างประหลาดใจในจิตใจของเราซึ่งสัมผัสวิญญาณของเรา ทำให้เราเกิดการตระหนักว่าเป็นเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา และหลายๆ ครั้งที่พระเจ้าตรัสกับเราผ่าน

2. ส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราทำ และหลายครั้งเช่นกันที่พระเจ้าตรัสกับเราผ่านทาง

3. คำเทศนาในคริสตจักร เราจะรู้ได้อย่างไรว่า นั่นเป็นเสียงของพระเจ้า มิใช่เพราะเราเข้าใจผิดเอง มีหลักการบางอย่างที่เราสามารถใช้ตรวจสอบเสียงของพระเจ้าได้คือ

  • ก. หากเป็นเสียงของพระเจ้าจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการในพระคัมภีร์ เช่น เสียงของพระเจ้าจะไม่บอกให้เราไม่ไปคริสตจักรในวันสะบาโต หรือทำสิ่งผิดศีลธรรมหรือจริยธรรใดๆ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการพระคัมภีร์
  • ข. หากเป็นเสียงของพระเจ้า เราอาจจะเกิดความกระวนกระวายหรือฟ้องผิดหากเราทำผิดต่อพระเจ้า โดยปกติเราจะเกิดสันติสุขภายในจิตใจและความสงบสุข
  • ค. หากเป็นเสียงของพระเจ้า โดยส่วนใหญ่จะเกิดการสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เป็นต้น

การตอบสนองของเรา


จุดประสงค์ของการตรัสของพระเจ้าต่อเรา เพื่อเราจะตอบสนองโดยการเชื่อฟังเสียงของพระองค์ จะมีประโยชน์อะไร หากเราได้ยินเสียงของพระเจ้า แต่ไม่ทำตาม เพราะเสียงของพระเจ้ามาถึงเราเพื่อเราจะเชื่อฟังพระองค์ เสียงของพระเจ้ามาถึงเราเพื่อที่เราจะตอบสนองโดย

ก. การกลับใจใหม่

ข. สารภาพบาป

ค. ละทิ้งบาป

ง. ตัดสินใจเดินกับพระเจ้า

จ. ทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัส ฯลฯ


เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการอธิษฐาน  อ่านพระคัมภีร์สม่ำเสมอทุกวัน  เราก็จะคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้ามากขึ้น


ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ ยน.10.27  แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นจะตามเรามา

Related Articles