การถวายสิบลด เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียน ที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขและยังเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าในทุกๆ ด้านของชีวิต (มลค.3.10) แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่คริสเตียนจำนวนมากละเลยที่จะเอาใจใส่เรื่องนี้   ทำให้ไม่เห็นความสำคัญหรือไม่สัตย์ซื่อที่จะถวาย แม้ว่าจะได้ยินคำสอนนี้บ่อยๆ หรืออ่านพบในพระคัมภีร์

สิบลดหนึ่งหรือทศางค์   คือ  เป็นพื้นฐานที่พระคัมภีร์สอนให้เราถวายผลแรก 1 ใน 10 ให้พระเจ้า ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในการถวายทรัพย์ เราจะขาดพระพรในชีวิตของเรา แตกต่างจากการถวายพิเศษ คือ เป็นสิ่งซึ่งเราเต็มใจถวายนอกเหนือจากถวายสิบลด เช่น การสร้างอาคารคริสตจักร, ให้คนขัดสน, งานประกาศ, ฯลฯ เป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเยซู

พระคัมภีร์สอนอย่างไร เรื่อง การถวายสิบลด การถวายสิบลดเป็นเรื่องที่ปรากฎในพระคัมภีร์ตั้งแต่ยุคก่อนธรรมบัญญัติ  ยุคธรรมบัญญัติ และยุคพระคุณ นั่นย่อมแสดงว่าผู้เชื่อทุกคนทุกสมัยต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนั้นเราอยู่ในยุคพระคุณ  เราควรสนใจและให้ความสำคัญเช่นกัน

1. การถวายสิบลด ยุคก่อนยุคธรรมบัญญัติ (อับราฮัม)

สิบลด หรือ ทศางค์  เป็นที่ยึดถือและปฏิบัติกันมา  ตั้งแต่ยุคก่อนธรรมบัญญัติ คือ ยุคก่อนที่พระเจ้าจะประทานบัญญัติต่างๆ ผ่านทางโมเสส พระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องนี้ครั้งแรก ในสมัยของอับราฮัม  หลังจากที่อับราฮัมได้รับชัยชนะในสงคราม ท่านได้มอบ 1 ใน 10 ของสิ่งต่าง ๆ  ที่ยึดได้จากการชนะสงครามแก่ เมลคีเซเดค  ซึ่งเป็นที่เล็งถึงพระบุตรของพระเจ้า คือ พระเยซูคริส์นั่นเอง ปฐก.14.17-20 , ฮบ.7.1-3

ดังนั้น การถวายสิบลดจึงไม่ได้เป็นเรื่องของยุคธรรมบัญญัติเท่านั้น ตามที่หลายคนมักอ้างเพื่อจะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม  แต่เป็นเรื่องของ การได้รู้จักและสัมผัสกับพระเจ้าในชีวิต เหมือนที่ยาโคบได้ปฏิญาณว่าจะถวายสิบลด เมื่อท่านได้สัมผัสการสถิตของพระเจ้า ปฐก.28.10-22

2. การถวายสิบลด ยุคธรรมบัญญัติ (โมเสส)

บัญญัติในเรื่องการถวายสิบลดเป็น 1 ในหลายๆ บัญญัติที่พระเจ้าได้ให้แก่คนของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ ลนต.27.30-32  กดว.18.21-32  สรุปได้คือ

การถวายสิบลด” เป็นการแยกส่วนที่ดีที่สุดออกมาจากสิ่งที่ได้รับ จำนวน 1 ใน 10  แก่พระเจ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกของการยอมรับว่า ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่เลือกปฏิบัติได้

3. การถวายสิบลด ยุคพระคุณ (พระเยซูคริสต์)

ในพันธสัญญาใหม่มีการบันทึกเกี่ยวกับการถวายสิบลดเพียง 8 ครั้ง  มธ.23.23   ลก.11.42, 18.12 ฮบ.7.5-9 และเนี้อหาทั้งหมดเป็นการอ้างถึงกฏเกณฑ์ในพันธสัญญาเดิมของคนยิว   และสิ่งที่คนยิวยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงสนับสนุนการถวายสิบลด เพราะพระองค์ไม่ได้มาล้มล้างธรรมบัญญัติ แต่มาทำให้สมบูรณ์ขึ้น และมาตรฐานในการถวายของพระเยซูนั้น คือ การถวาย 100ซึ่งเป็นการให้ทุกสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตแด่พระเจ้า มธ.5.17 มก.12.42-43  เท่านั้น  การถวายสิบลดในสมัยยุคพระคุณนี้ จึงไม่ได้เป็นบทบัญญัติหรือถูกจำกัดว่าเป็นการถวาย 1 ใน 10 เท่านั้นแต่เป็นการมอบถวายทุกสิ่งให้พระเจ้า เพราะเราต้องตระหนักเสมอว่า เราได้รับการทรงเรียกมาเพื่อให้เป็นผู้อารักขาทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระเจ้า  รม.14.12 1คร.9.3-14, 16.1-3, 2คร.8.9

Related Articles